BENZIN-STABILISATOR
 

LIQUI MOLY
BENZIN-STABILISATOR

250 ml Doseringsflaske
kr. 103,37

kr. 413,48 per Liter

Pris inkl. Moms
eksl. fragt
Klar til levering

Produktdetaljer

BENZIN-STABILISATOR

Konserverer og beskytter brændstoffet mod ældning og oxidation. Forhindrer korrosion i hele brændstofsystemet. Garanter problemløs langtidsparkering af oldtimer, cabrio, motorcykel, scooter, quad, plæneklipper, kædesav og andre benzindrevende 2-takts- og 4-takts-motorer. Øger driftssikkerheden med langtidsvirkning.

Anvendelsesformål:

Velegnet til alle benzinmotorer, især til forebyggende anvendelse. Turbo- og kat-testet. Bland med brændstoffet og gendoser ved hver optankning. En doseringsbeholder med 25 ml rækker til 5 l brændstof. Også velegnet til brug i sjældent bruge motorer.

Sikkerhedssætninger (GHS)

GHS08:

Signalord:
Danger

Faresætninger:
H304: Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
H412: Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

EUH066: Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.


Sikkerhedssætninger:
P101: Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
P102: Opbevares utilgængeligt for børn.
P301+P310: I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/…
P331: Fremkald IKKE opkastning.
P405: Opbevares under lås.
P501: Indholdet/beholderen bortskaffes i ...Gebrauchsnummern 14485048
5107
Anvendelsesområde Have
Motorcykel
Oldtimer
Personbil
Quad/ATV
Scooter
EAN/GTINs 4100420051074

Bedømmelser

Tilbage til bedømmelserne

Skriv bedømmelse