BENZIN-SYSTEM-PFLEGE
 

LIQUI MOLY
BENZIN-SYSTEM-PFLEGE

300 ml Dunk
kr. 101,96

kr. 339,87 per Liter

Pris inkl. Moms
eksl. fragt
Klar til levering

Produktdetaljer

BENZIN-SYSTEM-PFLEGE

Plejer og beskytteler hele brændstofsystemet mod slid, aflejringer og korrosion. Forbedrer motoren og forhindrer ydelsestab. Rene motorer forbruger mindre brændstof og reducerer emissioner.

Anvendelsesformål:

Velegnet til alle benzinmotorer, især til nye køretøjer til forebyggende anvendelse. Turbo- og kat-testet. For direkte tilføjelse i brændstoftanken. Indholdet rækker op til 75 l brændstof. Virker op til 2.000 km.

Sikkerhedssætninger (GHS)

GHS08:

Signalord:
Danger

Faresætninger:
H304: Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
H412: Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
H372: Forårsager organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering .

EUH066: Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.


Sikkerhedssætninger:
P101: Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
P102: Opbevares utilgængeligt for børn.
P260: Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
P301+P310: I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/…
P331: Fremkald IKKE opkastning.
P314: Søg lægehjælp ved ubehag.
P405: Opbevares under lås.
P501: Indholdet/beholderen bortskaffes i ...Gebrauchsnummern 14485046
5108
Anvendelsesområde Personbil
EAN/GTINs 4100420051081

Bedømmelser

Tilbage til bedømmelserne

Skriv bedømmelse