Blei Ersatz
 

LIQUI MOLY
Blei Ersatz

250 ml Doseringsflaske
kr. 91,61

kr. 366,44 per Liter

Pris inkl. Moms
eksl. fragt
Klar til levering

Produktdetaljer

Blei Ersatz

Smører og beskytter ventilringe på køretøjer, som oprindeligt kræver blyholdig benzin. Reducerer slid på cylinderhovedet og bibeholder dermed den optimale kompression. Forhindrer motorskader og øger driftssikkerheden.

Anvendelsesformål:

For ældre benzinmotorer hvor producenten påkræver blyholdig benzin. Til forebyggende anvendelse. Turbo- og kat-testet. For direkte tilsætning i brændstoftanken. En opfyldning af 25 ml doseringsbeholder er nok til 25 l brændstof. Til permanent anvendelse ved enhver optankning.

Sikkerhedssætninger (GHS)

GHS05: GHS08:

Signalord:
Danger

Faresætninger:
H318: Forårsager alvorlig øjenskade.
H304: Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.

EUH066: Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.


Sikkerhedssætninger:
P101: Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
P102: Opbevares utilgængeligt for børn.
P280: Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse
P301+P310: I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/…
P331: Fremkald IKKE opkastning.
P305+P351+P338: VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
P315: Søg omgående lægehjælp.
P405: Opbevares under lås.
P501: Indholdet/beholderen bortskaffes i ...Gebrauchsnummern 1010
14484999
Anvendelsesområde Brugskøretøj
Lastbil
Motorcykel
Oldtimer
Personbil
EAN/GTINs 4100420010101

Bedømmelser

Tilbage til bedømmelserne

Skriv bedømmelse