DIESEL-SPÜLUNG

LIQUI MOLY
DIESEL-SPÜLUNG

500 ml Dunk
kr. 118,12

kr. 236,24 per Liter

Pris inkl. Moms
eksl. fragt
Klar til levering

Produktdetaljer

DIESEL-SPÜLUNG

Fjerner aflejringer på indsprøjtningsdyser og brændkammeret. Øger cetantallet. Sørger for en rolig kørende motor. Beskytter hele brændstofsystemet mod korrosion og optimerer emissioner. Også forebyggende anvendbar. Rene motorer forbruger mindre brændstof og reducerer emissioner.

Anvendelsesformål:

Velegnet til alle dieselmotorer med og uden dieselpartikelfilter. Forebyggende ved service, efter reperatur på brændstofsystemet (se brugsvejledning på beholderen eller teknisk datablad). Turbo-testet. Fuldstændig kompatibel med konventionelle diesel- og biodiesel-brændstoffer. Indholdet rækker op til 75 l brændstof.

Opfylder følgende specifikationer og svarer til følgende klassifikationer:

  • Mitsubishi Z 2155170

  • BMW 81 22 9 407 528

Sikkerhedssætninger (GHS)

GHS08:

Signalord:
Danger

Faresætninger:
H304: Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
H412: Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

EUH044: Eksplosionsfarlig ved opvarmning under indeslutning.
EUH066: Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.


Sikkerhedssætninger:
P101: Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
P102: Opbevares utilgængeligt for børn.
P301+P310: I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/…
P331: Fremkald IKKE opkastning.
P405: Opbevares under lås.
P501: Indholdet/beholderen bortskaffes i ...Gebrauchsnummern 14485019
5170
Specifikationer BMW 81 22 9 407 528
Mitsubishi Z 2155170
EAN/GTINs 4100420051708

Bedømmelser

Tilbage til bedømmelserne

Skriv bedømmelse