KÜHLER REINIGER
 

LIQUI MOLY
KÜHLER REINIGER

300 ml Dunk
kr. 88,09

kr. 293,63 per Liter

Pris inkl. Moms
eksl. fragt
Klar til levering

Produktdetaljer

KÜHLER REINIGER

Aflejringer i køle-/varmesystemer danner barrierer for varmeudskift, bloker termostatventiler og reguleringsmekanismer. For høje motortemperaturer fører til manglende brændstoføkonomi, høj slid og stor risiko for skader. LIQUI MOLY kølerrens fjerner kalkholdige aflejringer og sørger for optimale motortemperaturer og driftssikkerhed. Inderholder ingen aggresive syrer og baser.

Anvendelsesformål:

Velegnet til alle koldvands- og varmesystemer. 300 ml rækker til 10 l kølevand. Kompatibel med alle gængse kølevandsystemer og frostbeskyttelsesmidler.

Sikkerhedssætninger (GHS)

GHS05:

Signalord:
Danger

Faresætninger:
H318: Forårsager alvorlig øjenskade.


Sikkerhedssætninger:
P101: Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
P102: Opbevares utilgængeligt for børn.
P280: Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse
P305+P351+P338: VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
P310: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/…Gebrauchsnummern 14814880
3320
EAN/GTINs 4100420033209

Bedømmelser

Tilbage til bedømmelserne

Skriv bedømmelse