MOTORCLEAN

LIQUI MOLY
MOTORCLEAN

500 ml Dunk
kr. 167,10

kr. 334,20 per Liter

Pris inkl. Moms
eksl. fragt
Klar til levering

Produktdetaljer

MOTORCLEAN

Den perfekte løsning til motorens indre rengøring. Højeffektive rensnings-additiver løser slam- og lakartede forureninger og tager fat i faste partikler og flydende forureninger. Forureninger forsvinder ved næste olieskift. På denne måde kan den nye olie være fuld  effektiv: Motoren begynder med at bringe hele dens ydelse ved mindre larm, afgasadfærd optimeres og manglende smøring forhindres.

Anvendelsesformål:

Velegnet til alle gængste motorolier i benzin- og dieselmotorer med og uden dieselpartikelfilter (DPF). Turbo- og kat-testet. Tilsætning før olieskift til den driftsvarme motorolie. Rensningstid ca. 10 minutter, afhængig af forureningsgraden. Indholdet rækker op til 5 l motorolie. Ikke egnet til motorcykler med vådkobling.

Sikkerhedssætninger (GHS)

GHS07: GHS08:

Signalord:
Danger

Faresætninger:
H319: Forårsager alvorlig øjenirritation.
H317: Kan forårsage allergisk hudreaktion.
H304: Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.

EUH066: Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.


Sikkerhedssætninger:
P101: Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
P102: Opbevares utilgængeligt for børn.
P260: Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
P280: Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse
P301+P310: I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/…
P331: Fremkald IKKE opkastning.
P314: Søg lægehjælp ved ubehag.
P405: Opbevares under lås.
P501: Indholdet/beholderen bortskaffes i ...Gebrauchsnummern 1019
14814842
EAN/GTINs 4100420010194

Bedømmelser

Tilbage til bedømmelserne

Skriv bedømmelse