ÖL-SCHLAMM-SPÜLUNG
 

LIQUI MOLY
ÖL-SCHLAMM-SPÜLUNG

300 ml Dunk
kr. 153,03

kr. 510,10 per Liter

Pris inkl. Moms
eksl. fragt
Klar til levering

Produktdetaljer

ÖL-SCHLAMM-SPÜLUNG

Den perfekte løsning til motorens indre rensning. Fjerner sort slam og andre forureninger og aflejringer. Øger motorens driftssikkerhed og forhindrer manglende smøring. Olieboringer, oliefilte og kanaler bliver skånende renset og motorskader forhindres.

Anvendelsesformål:

Velegnet til alle gængse motorolier i benzin- og dieselmotorer med og uden dieselepartikelfilter (DPF). Turbo- og kat-testet. Tilføjelse ca. 200 km før oleskift. Indholdet rækker op til 5 l motorolie. Ikke egnet til brug i motorcykler med vådkobling.

Sikkerhedssætninger (GHS)

GHS07: GHS08:

Signalord:
Danger

Faresætninger:
H319: Forårsager alvorlig øjenirritation.
H315: Forårsager hudirritation.
H304: Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
H412: Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
H372: Forårsager organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering .


Sikkerhedssætninger:
P101: Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
P102: Opbevares utilgængeligt for børn.
P260: Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
P280: Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse
P301+P310: I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/…
P331: Fremkald IKKE opkastning.
P314: Søg lægehjælp ved ubehag.
P405: Opbevares under lås.
P501: Indholdet/beholderen bortskaffes i ...Gebrauchsnummern 14485005
5200
EAN/GTINs 4100420052002

Bedømmelser

Tilbage til bedømmelserne

Skriv bedømmelse