SPEED BENZIN ZUSATZ

LIQUI MOLY
SPEED BENZIN ZUSATZ

1 l Dunk
kr. 138,70
Pris inkl. Moms
eksl. fragt
Klar til levering

Produktdetaljer

SPEED BENZIN ZUSATZ

Øger motorens ydelsesevne. Fjerner aflejringer på karburator, cylindre, tændrør og forbrændingskammeret og forhindrer nydannelse. Sparer brændstof og forbedrer kompression. beskytter hele brændstofanlægget mod korrosion. Forhindrer tilisning af karburator. Rene motorer forbruger mindre brændstof of reducerer emissioner.

Anvendelsesformål:

Velegnet til alle benzinmotorer - forebyggende eller som problembehandling. Turbo- og kat-testet. For direkte tilføjelse i brændstoftanken. En doseringsbeholder á 25 ml (integreret i lukningsanordningen) rækker til 10 l brændstof. Til permanent anvendelse ved enhver optankning.

Sikkerhedssætninger (GHS)

GHS08:

Signalord:
Danger

Faresætninger:
H304: Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
H412: Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

EUH066: Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.


Sikkerhedssætninger:
P101: Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
P102: Opbevares utilgængeligt for børn.
P301+P310: I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/…
P331: Fremkald IKKE opkastning.
P405: Opbevares under lås.
P501: Indholdet/beholderen bortskaffes i ...Gebrauchsnummern 14485021
5105
EAN/GTINs 4100420051050

Bedømmelser

Tilbage til bedømmelserne

Skriv bedømmelse