SPEED DIESEL ZUSATZ

LIQUI MOLY
SPEED DIESEL ZUSATZ

1 l Dunk
kr. 138,70
Pris inkl. Moms
eksl. fragt
Klar til levering

Produktdetaljer

SPEED DIESEL ZUSATZ

Fjerner aflejringer i diesel-indsprøjtningssystemet og forbrændingskammeret og forhindrer nydannelse. Forhindrer indbrænding og aflejring af harpiks på dysenåle. Sørger for, at motoren kører blødt. Beskytter hele brændstofsystemet mod korrosion og slid. Optimerer motorens ydelse. Rene motorer forbruger mindre brændstof og reducerer emissioner.

Anvendelsesformål:

Velegnet til alle dieselmotorer med og uden dieselpartikelfilter - forebyggende eller til problembehandling. Turbo-testet. Til direkt tilføjelse i brændstoftanken. Fuldstændig kompatibel med alle konventionelle diesel- og biodiesel-brændstoffer. 25 ml (integreret i lukkeanordningen) er nok til 10 l brændstof. Til permanent anvendelse ved enhver optankning.

Sikkerhedssætninger (GHS)

GHS08:

Signalord:
Danger

Faresætninger:
H304: Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
H412: Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

EUH066: Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.


Sikkerhedssætninger:
P101: Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
P102: Opbevares utilgængeligt for børn.
P301+P310: I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/…
P331: Fremkald IKKE opkastning.
P405: Opbevares under lås.
P501: Indholdet/beholderen bortskaffes i ...Gebrauchsnummern 14485022
5160
EAN/GTINs 4100420051609

Bedømmelser

Tilbage til bedømmelserne

Skriv bedømmelse