SUPER DIESEL ADDITIV
 

LIQUI MOLY
SUPER DIESEL ADDITIV

250 ml Dunk
kr. 89,97

kr. 359,88 per Liter

Pris inkl. Moms
eksl. fragt
Klar til levering

Produktdetaljer

SUPER DIESEL ADDITIV

Fjerner aflejringer i diesel-indsprøjtningssystemet og i brændkammeret og forhindrer nydannelse. Plejer alle byggedele i diesel-indsprøjtningsanlægget. Forhindrer fastklæben og dannelse af harpiks på dysenåle. Øger cetantal og forbedrer tændingen. Sørger for en blød motor. Beskytter hele brændstofsystemet mod korrosion og slid. Optimerer emissionsværdier og motorens ydelse. Renere motorer forbruger mindre brændstof og reducerer emissioner.

Anvendelsesformål:

Velegnet til alle dieselmotorer med og uden dieselpartikelfilter - forebyggende eller som problembehandling. Turbo-testet. Til direkte tilføjning i brændstoftanken. Fuldstændig kompatibel med alle konventionelle diesel- og biodiesel-brændstoffer. 250 ml rækker op til 75 l brændstof (dosering 1:300). Virker op til 2.000 km.

Sikkerhedssætninger (GHS)

GHS08:

Signalord:
Danger

Faresætninger:
H304: Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
H412: Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

EUH044: Eksplosionsfarlig ved opvarmning under indeslutning.
EUH066: Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.


Sikkerhedssætninger:
P101: Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
P102: Opbevares utilgængeligt for børn.
P260: Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
P301+P310: I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/…
P331: Fremkald IKKE opkastning.
P314: Søg lægehjælp ved ubehag.
P405: Opbevares under lås.
P501: Indholdet/beholderen bortskaffes i ...Gebrauchsnummern 14485017
5120
EAN/GTINs 4100420051203

Bedømmelser

Tilbage til bedømmelserne

Skriv bedømmelse