SYSTEMPFLEGE DIESEL
 

LIQUI MOLY
SYSTEMPFLEGE DIESEL

250 ml Dunk
kr. 87,41

kr. 349,64 per Liter

Pris inkl. Moms
eksl. fragt
Klar til levering

Produktdetaljer

SYSTEMPFLEGE DIESEL

Plejer og beskytter hele brændstofsystemet mod slid, aflejringer og korrosion. Forbedrer motoren ved at forhindre ydelsestab. Forbedrer smøreevnen af diesel-brændstoffer. Rene motorer forbruger mindre brændstof og reducerer emissioner.

Anvendelsesformål:

Velegnet til alle dieselmotorer med og uden dieselpartikelfilter, især til forebyggende anvendelse ved common rail og pumpedyse-teknologi. Turbo-testet. For direkte tilføjelse i brændstoftanken. Indholdet rækker op til 75 l brændstof. Virker op til 2.000 km.

Sikkerhedssætninger (GHS)

GHS08:

Signalord:
Danger

Faresætninger:
H304: Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
H412: Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

EUH066: Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.


Sikkerhedssætninger:
P101: Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
P102: Opbevares utilgængeligt for børn.
P301+P310: I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/…
P331: Fremkald IKKE opkastning.
P405: Opbevares under lås.
P501: Indholdet/beholderen bortskaffes i ...Gebrauchsnummern 14485047
5139
EAN/GTINs 4100420051395

Bedømmelser

Tilbage til bedømmelserne

Skriv bedømmelse