VENTIL SAUBER
 

LIQUI MOLY
VENTIL SAUBER

150 ml Dunk
kr. 74,49

kr. 496,60 per Liter

Pris inkl. Moms
eksl. fragt
Klar til levering

Produktdetaljer

VENTIL SAUBER

Sørger for optimal motorydelse. Fjerner aflejringer på ventiler, brændkammer og forhindrer nydannelse. Sparer brændstof, optimerer emissionsværdier, motorens ydelse og kompression. Rene motorer forbruger mindre brændstof og reducerer emissioner..

Anvendelsesformål:

Velegnet til alle benzinmotorer - forebyggende eller som problembehandling. Turbo- og kat-testet. For direkte tilføjelse i brændstoftanken. Indoldet rækker op til 75 l brændstof.

Sikkerhedssætninger (GHS)

GHS08:

Signalord:
Danger

Faresætninger:
H304: Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
H412: Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

EUH066: Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.


Sikkerhedssætninger:
P101: Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
P102: Opbevares utilgængeligt for børn.
P301+P310: I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/…
P331: Fremkald IKKE opkastning.
P405: Opbevares under lås.
P501: Indholdet/beholderen bortskaffes i ...Gebrauchsnummern 1014
14485027
EAN/GTINs 4100420010149

Bedømmelser

Tilbage til bedømmelserne

Skriv bedømmelse