VISCO-STABIL
 

LIQUI MOLY
VISCO-STABIL

300 ml Dunk
kr. 117,50

kr. 391,67 per Liter

Pris inkl. Moms
eksl. fragt
Klar til levering

Produktdetaljer

VISCO-STABIL

Reducerer olieforbrug og forbedrer kompression gennem optimal bevægelig forsegling. Stabiliserer motorolien og sørger for optimal olietryk. Reducerer lyddannelse af motoren og sørger for fremragende smørefilmstabilitet. Reducerer slid.

Anvendelsesformål:

Velegnet til alle gængse motorolier i benzin- og dieselmotorer med og uden dieselpartikelfilter (DPF). Turbo- og kat-testet. Doseringsindholdet er nok til 5 l motorolie. Ikke egnet til brug i motorcykler med vådkobling.

Sikkerhedssætninger (GHS)

GHS07:

Signalord:
Warning

Faresætninger:
H319: Forårsager alvorlig øjenirritation.


Sikkerhedssætninger:
P101: Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
P102: Opbevares utilgængeligt for børn.
P280: Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse
P305+P351+P338: VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
P337+P313: Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.Gebrauchsnummern 1017
14485000
EAN/GTINs 4100420010170

Bedømmelser

Tilbage til bedømmelserne

Skriv bedømmelse