LIQUI MOLY

Pris inkl. Moms
eksl. fragt
Ikke tilgængelig

Produktdetaljer

Øger motorens ydelsesniveau. Fjerner aflejringer på karburator, ventiler, tændrør og brændkammeret og forhindrer nydannelse. Sparer brændstof og forbedrer kompression. Beskytter hele brændstofanlægget mod korrosion. Forhindrer tilisning af karburator. Rene motorer forbruger mindre brændstof og reducerer emissioner.

Anvendelsesformål:

Velegnet til alle benzinmotorer - forebyggende eller som problembehandling. Turbo- og kat-testet. For direkte tilføjning i brændstoftanken. 300 ml rækker op til 70 l brændstof. Virker op til 2.000 km. Kan ogsø tilføjes i karburatoren ved tændt motor.

Sikkerhedssætninger (GHS)

GHS08:

Signalord:
Danger

Faresætninger:
H304: Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
H412: Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

EUH066: Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.


Sikkerhedssætninger:
P101: Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
P102: Opbevares utilgængeligt for børn.
P301+P310: I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/…
P331: Fremkald IKKE opkastning.
P405: Opbevares under lås.
P501: Indholdet/beholderen bortskaffes i ...Gebrauchsnummern 14485001
5100
EAN/GTINs 4100420051005

Bedømmelser

Tilbage til bedømmelserne

Skriv bedømmelse