LIQUI MOLY

Pris inkl. Moms
eksl. fragt
Ikke tilgængelig

Produktdetaljer

Den perfekte løsning til motorens indre rengøring. Højeffektive rensnings-additiver løser slam- og lakartede forureninger og tager fat i faste partikler og flydende forureninger. Forureninger forsvinder ved næste olieskift. På denne måde kan den nye olie være fuld  effektiv: Motoren begynder med at bringe hele dens ydelse ved mindre larm, afgasadfærd optimeres og manglende smøring forhindres.

Anvendelsesformål:

Velegnet til alle gængste motorolier i benzin- og dieselmotorer med og uden dieselpartikelfilter (DPF). Turbo- og kat-testet. Tilsætning før olieskift til den driftsvarme motorolie. Rensningstid ca. 10 minutter, afhængig af forureningsgraden. Indholdet rækker op til 5 l motorolie. Ikke egnet til motorcykler med vådkobling.

Sikkerhedssætninger (GHS)

GHS07: GHS08:

Signalord:
Danger

Faresætninger:
H319: Forårsager alvorlig øjenirritation.
H317: Kan forårsage allergisk hudreaktion.
H304: Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.

EUH066: Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.


Sikkerhedssætninger:
P101: Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
P102: Opbevares utilgængeligt for børn.
P260: Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
P280: Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse
P301+P310: I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/…
P331: Fremkald IKKE opkastning.
P314: Søg lægehjælp ved ubehag.
P405: Opbevares under lås.
P501: Indholdet/beholderen bortskaffes i ...Gebrauchsnummern 1019
14814842
EAN/GTINs 4100420010194

Bedømmelser

Tilbage til bedømmelserne

Skriv bedømmelse