LIQUI MOLY

Pris inkl. Moms
eksl. fragt
Ikke tilgængelig

Produktdetaljer

Øger flyde- og filtreringsevne af dieselbrændstof. Anvendbar ned til -31 °C udetemperatur (afhængig af diesel kvaliteten). Garanterer driftssikkerhed af alle dieseldrevende motorer ved lave temperaturer.

Anvendelsesformål:

Velegnet til alle dieselmotorer med og uden dieselpartikelfilter, især som problembehandling. Turbo-testet. Optimal virkning kun hvis tilføjelsen sker ved under 0°C udetemperatur. Fuldstændig kompatibel med alle konventionelle diesel- og biodiesel-brændstoffer. 1 l rækker til 1.000 l brændstof (dosering 1:1000).

Sikkerhedssætninger (GHS)

GHS08:

Signalord:
Danger

Faresætninger:
H304: Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
H412: Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

EUH066: Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.


Sikkerhedssætninger:
P101: Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
P102: Opbevares utilgængeligt for børn.
P273: Undgå udledning til miljøet.
P301+P310: I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/…
P331: Fremkald IKKE opkastning.
P405: Opbevares under lås.
P501: Indholdet/beholderen bortskaffes i ...Gebrauchsnummern 14484985
14484986
14485018
5130
5131
5132
Specifikationer BMW 81 22 9 407 289
EAN/GTINs 4100420051302
4100420051326
4100420051319

Bedømmelser

Tilbage til bedømmelserne

Skriv bedømmelse