Caramba 70 mit tellerübergreifendem Sprühkopf
 

CARAMBA
Caramba 70 mit tellerübergreifendem Sprühkopf

Pris inkl. Moms
eksl. fragt
Ikke tilgængelig

Produktdetaljer

Caramba 70 mit tellerübergreifendem Sprühkopf

Caramba 70 med sprayhoved

CARAMBA 70 er en universal multifunktions-olie til utallige anvendelsesformål i hus, have, værksted, bil og motorcykel.
  • smører og løser rustede forbindelser, forskruninger, bolte osv.
  • plejer og smører metaldele, lede, føringsskinner osv.
  • fjerner fedt, sod og olie på metaloverflader

Sikkerhedssætninger (GHS)

GHS02:

Signalord:
Danger

Faresætninger:
H222: Yderst brandfarlig aerosol.
H229: Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning.
H304: Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
H412: Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.


Sikkerhedssætninger:
P101: Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
P102: Opbevares utilgængeligt for børn.
P210: Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
P251: Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug.
P211: Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder.
P261: Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
P271: Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning.
P410+P412: Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50 °C/122°F.
P501: Indholdet/beholderen bortskaffes i ...Gebrauchsnummern 15015016
60063708
EAN/GTINs 4009076006370

Bedømmelser

Tilbage til bedømmelserne

Skriv bedømmelse