Bremsenreiniger Intensiv

CARAMBA
Bremsenreiniger Intensiv

Pris inkl. Moms
eksl. fragt
Klar til levering

500 ml Spraydåse   kr. 151,42 per Liter
kr. 75,71
5 l Kanister   kr. 42,12 per Liter
kr. 210,62

Produktdetaljer

Bremsenreiniger Intensiv

Intensiv bremserens acetonfri

Rene bremser er sikre bremser

En hurtig og effektiv bremsning kan være livsvigtigt. Derfor er det vigtigt at have vedligeholdte bremser, for din egen skyld og de andre trafikanter. Med bremserens fra Caramba renses bremser effektivt og sørger dermed for mere køresikkerhed. Gælder det rensing af vigtige køretøjselementer, stol på Caramba, din partner for rensning, pleje og vedligeholdelse - for mere end 100 år.

Fordele af Caramba bremserens på et blik

  • renser og affedter
  • velegnet til trommel- og skivebremser såsom også koblings- og motordele
  • fjerner også hårpiks
  • indholder ikke FCKW, aceton, butonal og ethylacetat
  • angriber ikke gummi, plaststoffer og lak

Sikkerhedssætninger (GHS)

GHS02:

Signalord:
Danger

Faresætninger:
H222: Yderst brandfarlig aerosol.
H229: Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning.
H315: Forårsager hudirritation.
H336: Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
H304: Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
H411: Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.


Sikkerhedssætninger:
P101: Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
P102: Opbevares utilgængeligt for børn.
P210: Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
P251: Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug.
P211: Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder.
P261: Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
P271: Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning.
P302+P352: VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/…
P410+P412: Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50 °C/122°F.
P501: Indholdet/beholderen bortskaffes i ...Gebrauchsnummern 15015020
15015021
6026091
6026381
EAN/GTINs 4009076026095
4009076026385

Bedømmelser

Tilbage til bedømmelserne

Skriv bedømmelse