Haftschmierstoff
 

CARAMBA
Haftschmierstoff

500 ml Spraydåse
kr. 96,98

kr. 193,96 per Liter

Pris inkl. Moms
eksl. fragt
Klar til levering

Produktdetaljer

Haftschmierstoff

Højydelses vedhæftningssmørestof

Vedhæftningsstærk smøremiddel med fremragemde smøreegenskaber
  • Meget vedhæftende smøremiddel til byggedele som er udsat for høj tryk, vibrationer osv. (VKA-værdi:1.800N)
  • Fjerner uønskede hvinelyde
  • Fremragende krybe- og gennemtrængningsevne
  • God korrosionsbeskyttelse

Sikkerhedssætninger (GHS)

GHS02:

Signalord:
Danger

Faresætninger:
H222: Yderst brandfarlig aerosol.
H229: Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning.
H315: Forårsager hudirritation.
H336: Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
H304: Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
H412: Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.


Sikkerhedssætninger:
P101: Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
P102: Opbevares utilgængeligt for børn.
P210: Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
P251: Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug.
P211: Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder.
P261: Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
P271: Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning.
P302+P352: VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/…
P410+P412: Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50 °C/122°F.
P501: Indholdet/beholderen bortskaffes i ...Gebrauchsnummern 15015033
64190501
EAN/GTINs 4009076419057

Bedømmelser

Tilbage til bedømmelserne

Skriv bedømmelse