Injektoren-Speziallöser
 

CARAMBA
Injektoren-Speziallöser

Pris inkl. Moms
eksl. fragt
Ikke tilgængelig

Produktdetaljer

Injektoren-Speziallöser

Aktiv EDI-specialløser

Til fjerning af, pga. korrosion, fast siddende insprøjtningsdyser og injektorer på motorer
  • Med 4-vejs virkning
  • Den specielle sammensætning danner en kuldechok på helt ned til -35 °C
  • Gennem kuldechoket opstår der mikrofine revner på tætningsringen af injektoren, sådan et de aktive stoffer indtrænger hurtigere og dybere

Sikkerhedssætninger (GHS)

GHS02:

Signalord:
Danger

Faresætninger:
H222: Yderst brandfarlig aerosol.
H229: Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning.
H304: Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.


Sikkerhedssætninger:
P101: Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
P102: Opbevares utilgængeligt for børn.
P210: Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
P251: Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug.
P211: Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder.
P261: Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
P271: Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning.
P410+P412: Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50 °C/122°F.
P501: Indholdet/beholderen bortskaffes i ...Gebrauchsnummern 15015041
6610050
EAN/GTINs 4009076610058

Bedømmelser

Tilbage til bedømmelserne

Skriv bedømmelse