Caramba Kaltreiniger
 

CARAMBA
Caramba Kaltreiniger

Pris inkl. Moms
eksl. fragt
Ikke tilgængelig

Produktdetaljer

Caramba Kaltreiniger

Motorrens

Reinigen von Motoren und Metallteilen.

Til hurtig og grundig rensning af motorer, aggregater og maskindele. Renser og affedter motorer og maskindele. Højeffektive substanser fjerner også ældre olier og fedte, såsom også fast brandte forureninger og hårpiks. Også velegnet til affoksning af køretøjer. Spildevand- og miljøskånende. Indeholder ingen chlorede kulbrinter.

  • Fjerner forureninger, olie og fedt
  • Også velegnet til afvoksning
  • Renser motorer og maskindele

Sikkerhedssætninger (GHS)

GHS02:

Signalord:
Danger

Faresætninger:
H222: Yderst brandfarlig aerosol.
H229: Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning.


Sikkerhedssætninger:
P101: Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
P102: Opbevares utilgængeligt for børn.
P210: Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
P211: Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder.
P251: Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug.
P261: Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
P271: Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning.
P410+P412: Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50 °C/122°F.Gebrauchsnummern 15015022
605415
EAN/GTINs 4009076054159

Bedømmelser

Tilbage til bedømmelserne

Skriv bedømmelse