Caramba Multi-spray Super Plus (Premium Multiöl)
 

CARAMBA
Caramba Multi-spray Super Plus (Premium Multiöl)

300 ml Spraydåse
kr. 91,11

kr. 303,70 per Liter

Pris inkl. Moms
eksl. fragt
Klar til levering

Produktdetaljer

Caramba Multi-spray Super Plus (Premium Multiöl)

Multi Spray Super Plus

Universal multi-spray: Rustfjerning, pleje og rensning i et produkt.

5 i 1: Rustløser, smøremiddel, kontaktspray, rengøringsmiddel og korrosionsbeskyttelse i et. Den ideale multiolie for hus, have og fritid. Løser tilrustede skruer og møtrikker. Smører bevægelige dele og fjerner uønske hvinelyde. Udelukker fugt og forhindrer krybestrøm, beskytter derved elektriske og elektroniske byggedele mod fejlfunktioner og funktionsudfald. Indeholder ingen silikone og danner ikke hårpiks.

  • Løser rust og smører
  • Renser og plejer
  • Multi-spray

Sikkerhedssætninger (GHS)

GHS02:

Signalord:
Danger

Faresætninger:
H222: Yderst brandfarlig aerosol.
H229: Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning.
H412: Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.


Sikkerhedssætninger:
P101: Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
P102: Opbevares utilgængeligt for børn.
P210: Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
P211: Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder.
P251: Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug.
P261: Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
P271: Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning.
P410+P412: Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50 °C/122°F.
P501: Indholdet/beholderen bortskaffes i ...Gebrauchsnummern 15015039
660702
EAN/GTINs 4009076607027

Bedømmelser

Tilbage til bedømmelserne

Skriv bedømmelse