Caramba Schmieröl MOS2
 

CARAMBA
Caramba Schmieröl MOS2

Pris inkl. Moms
eksl. fragt
Ikke tilgængelig

Produktdetaljer

Caramba Schmieröl MOS2

Smøreolie MoS2 · Rustløser, smøre- og krybeolie

Rustløser, smøre- og krybeolie

Multifunktionsolie til rustfjerning, smøring og pleje af skrue- og ledforbindelser. Takket være den gode krybeevne bliver tilrustede skrueforbindelser hurtigt gjort klar til efterbearbejdning ved samtidig at udelukke fudt, beskytte mod korrosion og smøre de tørre byggedele. Fjerner også uønskede hvinelyde, virker slidbeskyttende og er tryk- og varmestabil på helt op til 300 °C.

  • Løser rust og smører
  • Tryk- og varmestabil på helt op til 300 °C
  • Til skrue- og ledforbindelser

Sikkerhedssætninger (GHS)

GHS02:

Signalord:
Danger

Faresætninger:
H222: Yderst brandfarlig aerosol.
H229: Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning.
H304: Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
H412: Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.


Sikkerhedssætninger:
P101: Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
P102: Opbevares utilgængeligt for børn.
P210: Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
P211: Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder.
P251: Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug.
P261: Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
P271: Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning.
P410+P412: Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50 °C/122°F.
P501: Indholdet/beholderen bortskaffes i ...Gebrauchsnummern 15015038
660202
EAN/GTINs 4009076602022

Bedømmelser

Tilbage til bedømmelserne

Skriv bedømmelse