Silikonspray

CARAMBA
Silikonspray

Pris inkl. Moms
eksl. fragt
Klar til levering

500 ml Spraydåse   kr. 184,76 per Liter
kr. 92,38
300 ml Dunk   kr. 321,43 per Liter
kr. 96,43

Produktdetaljer

Silikonspray

Højydelses silikone-spray

Multifunktional smøre- og plejemiddel til metal, plaststoffer og gummi
  • Frigivet til fødevare-industrien (NSF-certificeret)
  • Smører og plejer
  • Temperaturstabil fra -30 °C til 200 °C
  • Farveløs og lugtfrit, danne ingen pletter
  • Høj vandresistens forhindrer uønsket tilisning

Sikkerhedssætninger (GHS)

GHS02:

Signalord:
Danger

Faresætninger:
H222: Yderst brandfarlig aerosol.
H229: Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning.
H315: Forårsager hudirritation.
H336: Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
H304: Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
H411: Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.


Sikkerhedssætninger:
P101: Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
P102: Opbevares utilgængeligt for børn.
P210: Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
P251: Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug.
P211: Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder.
P261: Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
P271: Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning.
P302+P352: VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/…
P410+P412: Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50 °C/122°F.
P501: Indholdet/beholderen bortskaffes i ...Gebrauchsnummern 15015027
15017258
6103051
619902
EAN/GTINs 4009076103055

Bedømmelser

Tilbage til bedømmelserne

Skriv bedømmelse