FeDOGEL Entrostungs GEL

FERTAN
FeDOGEL Entrostungs GEL

500 ml Flaske
kr. 102,11

kr. 204,22 per Liter

Pris inkl. Moms
eksl. fragt
Klar til levering

Produktdetaljer

FeDOGEL Entrostungs GEL

Sikkerhedssætninger (GHS)

GHS08:

Signalord:
Danger

Faresætninger:
H290: Kan ætse metaller.
H314: Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader.


Sikkerhedssætninger:
P101: Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
P102: Opbevares utilgængeligt for børn.
P260: Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
P264: Vask ... grundigt efter brug.
P280: Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse
P303+P361+P353: VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Tilsmudset tøj tages straks af/fjernes. Skyl [eller brus] huden med vand.
P305+P351+P338: VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
P405: Opbevares under lås.Gebrauchsnummern 15287627
23543
EAN/GTINs 4027092235437

Bedømmelser

Tilbage til bedømmelserne

Skriv bedømmelse