OVER 4 SPG Karosserie-u.Steinschlagschutz grau Normdose
 

FERTAN
OVER 4 SPG Karosserie-u.Steinschlagschutz grau Normdose

1 l Flaske
kr. 65,94
Pris inkl. Moms
eksl. fragt
Klar til levering

Produktdetaljer

OVER 4 SPG Karosserie-u.Steinschlagschutz grau Normdose

Sikkerhedssætninger (GHS)

GHS02: GHS07: GHS08:

Signalord:
Danger

Faresætninger:
H225: Meget brandfarlig væske og damp.
H315: Forårsager hudirritation.
H317: Kan forårsage allergisk hudreaktion.
H361d: Mistænkes for at skade det ufødte barn.
H373: Kan forårsage organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering .
H336: Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
H412: Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.


Sikkerhedssætninger:
P210: Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
P260: Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
P271: Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning.
P280: Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse
P312: Kontakt GIFTLINJEN/læge/… i tilfælde af ubehag.Gebrauchsnummern 15435165
25201
EAN/GTINs 4027092252014

Bedømmelser

Tilbage til bedømmelserne

Skriv bedømmelse