OVER 4 SPS Karosserie-u.Steinschlagsch.schwarz Spray
 

FERTAN
OVER 4 SPS Karosserie-u.Steinschlagsch.schwarz Spray

500 ml Spraydåse
kr. 60,16

kr. 120,32 per Liter

Pris inkl. Moms
eksl. fragt
Klar til levering

Produktdetaljer

OVER 4 SPS Karosserie-u.Steinschlagsch.schwarz Spray

Sikkerhedssætninger (GHS)

GHS02: GHS07:

Signalord:
Danger

Faresætninger:
H222: Yderst brandfarlig aerosol.
H229: Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning.
H317: Kan forårsage allergisk hudreaktion.
H319: Forårsager alvorlig øjenirritation.
H336: Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
H412: Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

EUH066: Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.


Sikkerhedssætninger:
P102: Opbevares utilgængeligt for børn.
P210: Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
P211: Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder.
P251: Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug.
P260: Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
P273: Undgå udledning til miljøet.
P280: Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse
P410+P412: Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50 °C/122°F.Gebrauchsnummern 15435166
25301
EAN/GTINs 4027092253011

Bedømmelser

Tilbage til bedømmelserne

Skriv bedømmelse