FERTAN

540 ml Dunk
kr. 187,28

kr. 346,81 per Liter

Pris inkl. Moms
eksl. fragt
Klar til levering

Produktdetaljer

Sikkerhedssætninger (GHS)

GHS02: GHS07: GHS08:

Signalord:
Danger

Sikkerhedssætninger:
P210: Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
P261: Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
P280: Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse
P333+P313: Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.
P403+P235: Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares køligt.
P305+P351+P338: VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
P310: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/…
P501: Indholdet/beholderen bortskaffes i ...Gebrauchsnummern 15287629
24030
EAN/GTINs 4027092240301

Bedømmelser

Tilbage til bedømmelserne

Skriv bedømmelse