FERTAN

Pris inkl. Moms
eksl. fragt
Klar til levering

1 l Flaske   kr. 104,82 per Liter
kr. 104,82
5 l Kanister   kr. 91,10 per Liter
kr. 455,48

Produktdetaljer

Sikkerhedssætninger (GHS)

GHS05:

Signalord:
Danger

Faresætninger:
H290: Kan ætse metaller.
H314: Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader.


Sikkerhedssætninger:
P101: Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
P102: Opbevares utilgængeligt for børn.
P260: Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
P280: Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse
P301+P330+P331: I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
P303+P361+P353: VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Tilsmudset tøj tages straks af/fjernes. Skyl [eller brus] huden med vand.
P305+P351+P338: VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
P310: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/…
P405: Opbevares under lås.
P501: Indholdet/beholderen bortskaffes i ...Gebrauchsnummern 15287628
15435158
23630
23730
EAN/GTINs 4027092236304
4027092237301

Bedømmelser

Tilbage til bedømmelserne

Skriv bedømmelse