FERTAN

500 ml Flaske
kr. 102,20

kr. 204,40 per Liter

Pris inkl. Moms
eksl. fragt
Klar til levering

Produktdetaljer

Sikkerhedssætninger (GHS)

GHS08:

Signalord:
Danger

Faresætninger:
H290: Kan ætse metaller.
H314: Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader.


Sikkerhedssætninger:
P101: Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
P102: Opbevares utilgængeligt for børn.
P260: Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
P264: Vask ... grundigt efter brug.
P280: Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse
P303+P361+P353: VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Tilsmudset tøj tages straks af/fjernes. Skyl [eller brus] huden med vand.
P305+P351+P338: VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
P405: Opbevares under lås.Gebrauchsnummern 15287627
23543
EAN/GTINs 4027092235437

Bedømmelser

Tilbage til bedømmelserne

Skriv bedømmelse