FERTAN

Pris inkl. Moms
eksl. fragt
Klar til levering

1 l Dunk   kr. 183,40 per Liter
kr. 183,40
5 l Kanister   kr. 166,52 per Liter
kr. 832,62

Produktdetaljer

Sikkerhedssætninger (GHS)

GHS05:

Signalord:
Danger

Faresætninger:
H290: Kan ætse metaller.
H315: Forårsager hudirritation.
H318: Forårsager alvorlig øjenskade.
H412: Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.


Sikkerhedssætninger:
P273: Undgå udledning til miljøet.
P280: Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse
P305+P351+P338: VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
P310: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/…
P332+P313: Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
P501: Indholdet/beholderen bortskaffes i ...Gebrauchsnummern 15287626
15435159
22601
22830
EAN/GTINs 4027092228309
4027092226015

Bedømmelser

Tilbage til bedømmelserne

Skriv bedømmelse