FERTAN

1.000 ml Spraydåse
kr. 83,77
Pris inkl. Moms
eksl. fragt
Klar til levering

Produktdetaljer

Sikkerhedssætninger (GHS)

GHS02: GHS07:

Signalord:
Danger

Faresætninger:
H225: Meget brandfarlig væske og damp.
H319: Forårsager alvorlig øjenirritation.
H336: Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
H412: Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

EUH066: Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.


Sikkerhedssætninger:
P101: Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
P102: Opbevares utilgængeligt for børn.
P210: Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
P242: Anvend værktøj, som ikke frembringer gnister.
P243: Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet.
P260: Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
P271: Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning.
P273: Undgå udledning til miljøet.
P280: Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse
P302+P352: VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/…
P304+P340: VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
P305+P351+P338: VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
P370+P378: Ved brand: Anvend… til brandslukning.
P403+P233: Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.Gebrauchsnummern 15287632
27401
EAN/GTINs 4027092274016

Bedømmelser

Tilbage til bedømmelserne

Skriv bedømmelse