FERTAN

400 ml Sprayflaske
kr. 89,05

kr. 222,62 per Liter

Pris inkl. Moms
eksl. fragt
Klar til levering

Produktdetaljer

Sikkerhedssætninger (GHS)

GHS02: GHS07: GHS08: GHS09:

Signalord:
Danger

Faresætninger:
H222: Yderst brandfarlig aerosol.
H229: Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning.
H315: Forårsager hudirritation.
H318: Forårsager alvorlig øjenskade.
H336: Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
H412: Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.


Sikkerhedssætninger:
P102: Opbevares utilgængeligt for børn.
P210: Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
P211: Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder.
P251: Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug.
P302+P352: VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/…
P304+P340: VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
P305: VED KONTAKT MED ØJNENE:
P351: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter.
P338: Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.Gebrauchsnummern 15287630
26030
EAN/GTINs 4027092260309

Bedømmelser

Tilbage til bedømmelserne

Skriv bedømmelse