BREMSEN- UND TEILEREINIGER AIII

LIQUI MOLY
BREMSEN- UND TEILEREINIGER AIII

500 ml Spraydåse
kr. 106,42

kr. 212,84 per Liter

Pris inkl. Moms
eksl. fragt
Klar til levering

Produktdetaljer

BREMSEN- UND TEILEREINIGER AIII

Gør dine montagearbejder både nemmere, renere og mere sikkert. Olie, fedt og snavs fjernes fuldstændigt. De behandlede dele bliver total frit fra reststoffer og 100% fedtfri. Fjerner harpiks-, olie- og fedtartede rester.

Anvendelsesformål:

Universalrensningsmiddel til rensning og affedtning af små byggedele i biler og industri, f.eks. bremser, koblinger, transmissioner, montage- og reparaturarbejder. Fjerne olie- og fedtpletter fra gulve, stoffer og beklædning. 

Sikkerhedssætninger (GHS)

GHS02:

Signalord:
Danger

Faresætninger:
H222: Yderst brandfarlig aerosol.
H229: Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning.

EUH066: Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.


Sikkerhedssætninger:
P102: Opbevares utilgængeligt for børn.
P210: Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
P211: Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder.
P251: Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug.
P410+P412: Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50 °C/122°F.Gebrauchsnummern 14814870
3389
Karakteristika Universal
EAN/GTINs 4100420033896

Bedømmelser

Tilbage til bedømmelserne

Skriv bedømmelse