ELECTRONIC-SPRAY
 

LIQUI MOLY
ELECTRONIC-SPRAY

200 ml Spraydåse
kr. 144,48

kr. 722,40 per Liter

Pris inkl. Moms
eksl. fragt
Klar til levering

Produktdetaljer

ELECTRONIC-SPRAY

Gør bileeltriken funktionsikkert. Reducerer slid. Udelukker fugtighed. Neutral over for lakke, plaststoffer og gummi. Renser og beskytter mod korrosion. Gode smøreegenskaber. Fuldsyntetisk.

Anvendelsesformål:

Til vedligeholdelse og pleje af alle elektriske kontaker, som f.eks. isætnings- eller klemmeforbindelser, lamper og sikringer, tændfordeler, kontakter, batteripoler, lysmaskiner osv. Til smøring af finmekaniske byggedele som f.eks. låse, bowdenkabler, skinner mm.

Sikkerhedssætninger (GHS)

GHS02:

Signalord:
Danger

Faresætninger:
H222: Yderst brandfarlig aerosol.
H229: Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning.

EUH066: Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.


Sikkerhedssætninger:
P102: Opbevares utilgængeligt for børn.
P210: Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
P211: Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder.
P251: Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug.
P410+P412: Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50 °C/122°F.Gebrauchsnummern 14814850
3110
EAN/GTINs 4100420031106

Bedømmelser

Tilbage til bedømmelserne

Skriv bedømmelse