KETTENSPRAY
 

LIQUI MOLY
KETTENSPRAY

400 ml Spraydåse
kr. 137,93

kr. 344,82 per Liter

Pris inkl. Moms
eksl. fragt
Klar til levering

Produktdetaljer

KETTENSPRAY

Takket være sprayudformingen og dens fremragende krybeevne gennemtrænger denne kædespray også de mest gemte smøresteder. Efter opløsningsmidlet er fordampet, forbliver der en ekstrem vedhæftende og blød smørestoffilm. Test, fra det tyske blad "Motorrad": Tekniske egenskaber: meget godt. Kulde,- varme- og sprayvandresistent. Velegnet til O-ring-kæder. Friktions- og slidformindskende, forhindrer kædeforlængelse ved højydelses-motorcykler.

Anvendelsesformål:

Første- og servicesmøring af kraftoverførende kæder. Yderst velegnet til støvholdig, snavset og korrosiv atmosfære. Også fremragende velegnet til hurtigløbende og højbelastede kæder, takket være den ekstrem gode vedhæftningsevne.

Sikkerhedssætninger (GHS)

GHS07: GHS02:

Signalord:
Danger

Faresætninger:
H315: Forårsager hudirritation.
H336: Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
H412: Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
H222: Yderst brandfarlig aerosol.
H229: Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning.


Sikkerhedssætninger:
P101: Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
P102: Opbevares utilgængeligt for børn.
P210: Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
P211: Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder.
P251: Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug.
P261: Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
P280: Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse
P312: Kontakt GIFTLINJEN/læge/… i tilfælde af ubehag.
P405: Opbevares under lås.
P410+P412: Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50 °C/122°F.
P501: Indholdet/beholderen bortskaffes i ...Gebrauchsnummern 14814866
3579
Anvendelsesområde Skovbrug
Motorcykel
Quad/ATV
EAN/GTINs 4100420035791

Bedømmelser

Tilbage til bedømmelserne

Skriv bedømmelse