MoS2-ROSTLÖSER und Gleitmittel
 

LIQUI MOLY
MoS2-ROSTLÖSER und Gleitmittel

300 ml Spraydåse
kr. 66,29

kr. 220,97 per Liter

Pris inkl. Moms
eksl. fragt
Klar til levering

Produktdetaljer

MoS2-ROSTLÖSER und Gleitmittel

Fremragende glidemiddel til alle bevægelige dele. Gennemtrænger også de mest tætte passager. Rust undermineres og løses. MoS2-rustløser forhindrer hvinelyde og holder bevægelige dele permanent letløbende. Forhindrer korrosion og oxidation. Hurtig indtrængende, neutral over for plaststoffer, lakke og metaller. Vandafvisende, lav friktionskoefficient gennem Mo2-fastsmørestof.

Anvendelsesformål:

Du udmærkede egenskaber fører til et bredt anvendelsesområde i firma, værksted og bilen.

Sikkerhedssætninger (GHS)

GHS02:

Signalord:
Danger

Faresætninger:
H222: Yderst brandfarlig aerosol.
H229: Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning.

EUH066: Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.


Sikkerhedssætninger:
P102: Opbevares utilgængeligt for børn.
P210: Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
P211: Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder.
P251: Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug.
P410+P412: Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50 °C/122°F.Gebrauchsnummern 14814861
1614
EAN/GTINs 4100420016141

Bedømmelser

Tilbage til bedømmelserne

Skriv bedømmelse