REIFEN-REPARATUR-SPRAY
 

LIQUI MOLY
REIFEN-REPARATUR-SPRAY

400 ml Spraydåse
kr. 153,92

kr. 384,80 per Liter

Pris inkl. Moms
eksl. fragt
Klar til levering

Produktdetaljer

REIFEN-REPARATUR-SPRAY

Tætter punkterede dæk og pumper dem op. Til alle dæktyper med og uden slange. Ikke anvendbar, hvis slangen er splittet eller hvis dækket er rutsjet fra fælgen. Efterfølgende reperatur af dækket er uden problemer muligt.

Anvendelsesformål:

Til hurtig reperation på stedet, velegnet til alle personbils- og caravandækstørrelser.

Sikkerhedssætninger (GHS)

GHS07: GHS02: GHS09:

Signalord:
Danger

Faresætninger:
H319: Forårsager alvorlig øjenirritation.
H362: Kan skade børn, der ammes.
H336: Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
H222: Yderst brandfarlig aerosol.
H410: Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
H229: Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning.

EUH066: Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.


Sikkerhedssætninger:
P101: Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
P102: Opbevares utilgængeligt for børn.
P201: Indhent særlige anvisninger før brug.
P210: Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
P211: Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder.
P251: Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug.
P260: Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
P263: Undgå kontakt under graviditet/amning.
P273: Undgå udledning til miljøet.
P280: Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse
P308+P313: VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
P405: Opbevares under lås.
P410+P412: Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50 °C/122°F.
P501: Indholdet/beholderen bortskaffes i ...Gebrauchsnummern 14814865
3343
EAN/GTINs 4100420033438

Bedømmelser

Tilbage til bedømmelserne

Skriv bedømmelse