SILICON-SPRAY
 

LIQUI MOLY
SILICON-SPRAY

300 ml Spraydåse
kr. 91,35

kr. 304,50 per Liter

Pris inkl. Moms
eksl. fragt
Klar til levering

Produktdetaljer

SILICON-SPRAY

Antiklumpnings-, glide- og beskyttelsesmiddel fri fra mineralolie og fedt. Veleget til plast, gummi, metal og træ. Ren anvendelse. Spray lidt på de behandlede dele og lad de tørre. Fjerne forstyrrende lyde af plaststoffer. Imprægnerer og isolerer. Behagelig duft.

Anvendelsesformål:

Fremragende glidemiddel til afteligt tag, dør- og vinduehængsler og mm. Pleje- og beskyttesesmiddel til plast og gummi. Antiklumpningsmiddel til ædelgassvejsning. Til lyddæmpning af plastforklædninger.

Sikkerhedssætninger (GHS)

GHS02:

Signalord:
Danger

Faresætninger:
H412: Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
H222: Yderst brandfarlig aerosol.
H229: Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning.


Sikkerhedssætninger:
P102: Opbevares utilgængeligt for børn.
P210: Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
P211: Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder.
P251: Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug.
P410+P412: Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50 °C/122°F.
P501: Indholdet/beholderen bortskaffes i ...Gebrauchsnummern 14814877
3310
EAN/GTINs 4100420033100

Bedømmelser

Tilbage til bedømmelserne

Skriv bedømmelse