VERGASER-AUSSEN-REINIGER
 

LIQUI MOLY
VERGASER-AUSSEN-REINIGER

400 ml Spraydåse
kr. 126,99

kr. 317,48 per Liter

Pris inkl. Moms
eksl. fragt
Klar til levering

Produktdetaljer

VERGASER-AUSSEN-REINIGER

Speciel opløsningsmiddelblanding til hurtigt og grundigt fjerning af fedtartede forureninger og aflejringer. Rensning uden demontage.

Anvendelsesformål:

Til affedtning og rensning af fedtartede forureninger og aflejringer på karburator og indsprøjtningssystemer som f.eks. chassis, gasspjæld, dyser eller boringer. Inde og ude.

Sikkerhedssætninger (GHS)

GHS07: GHS02:

Signalord:
Danger

Faresætninger:
H332: Farlig ved indånding.
H319: Forårsager alvorlig øjenirritation.
H315: Forårsager hudirritation.
H336: Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
H222: Yderst brandfarlig aerosol.
H229: Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning.


Sikkerhedssætninger:
P101: Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
P102: Opbevares utilgængeligt for børn.
P210: Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
P211: Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder.
P251: Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug.
P261: Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
P280: Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse
P305+P351+P338: VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
P312: Kontakt GIFTLINJEN/læge/… i tilfælde af ubehag.
P405: Opbevares under lås.
P410+P412: Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50 °C/122°F.
P501: Indholdet/beholderen bortskaffes i ...Gebrauchsnummern 14485008
3325
EAN/GTINs 4100420033254

Bedømmelser

Tilbage til bedømmelserne

Skriv bedømmelse