LIQUI MOLY

Pris inkl. Moms
eksl. fragt
Ikke tilgængelig

Produktdetaljer

LIQUI MOLY oliepletfjerner fjerner miljøbelastende oliepletter hurtigt og efficient fra alle sugende og ikke-sugende overflader.

Anvendelsesformål:


Olieforurenede værkstedsgulve. Alle sugende og ikke-sugende undergrunde som f.eks. Estrich, klinker, asfalt eller beton.

Sikkerhedssætninger (GHS)

GHS07: GHS02:

Signalord:
Danger

Faresætninger:
H319: Forårsager alvorlig øjenirritation.
H315: Forårsager hudirritation.
H336: Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
H222: Yderst brandfarlig aerosol.
H229: Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning.


Sikkerhedssætninger:
P101: Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
P102: Opbevares utilgængeligt for børn.
P210: Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
P211: Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder.
P251: Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug.
P261: Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
P271: Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning.
P280: Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse
P305+P351+P338: VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
P312: Kontakt GIFTLINJEN/læge/… i tilfælde af ubehag.
P405: Opbevares under lås.
P410+P412: Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50 °C/122°F.
P501: Indholdet/beholderen bortskaffes i ...Gebrauchsnummern 14814885
3315
EAN/GTINs 4100420033155

Bedømmelser

Tilbage til bedømmelserne

Skriv bedømmelse