LIQUI MOLY

Pris inkl. Moms
eksl. fragt
Ikke tilgængelig

Produktdetaljer

Forhindrer vedhæftning af svejseperler på brænder og svejseemnet uden at påvirke svejseømmen. Formuleret ifølge e nyeste teknikker. Øger levetiden af svejsedyser og indre brænderdele. Fri fra silikone og FCKW.

Anvendelsesformål:

Til alle ædelgas-svejsearbejder på stal, aluminium og ædelstål.

Sikkerhedssætninger (GHS)

GHS07: GHS02:

Signalord:
Danger

Faresætninger:
H319: Forårsager alvorlig øjenirritation.
H336: Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
H222: Yderst brandfarlig aerosol.
H229: Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning.

EUH066: Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.


Sikkerhedssætninger:
P101: Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
P102: Opbevares utilgængeligt for børn.
P210: Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
P211: Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder.
P251: Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug.
P271: Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning.
P312: Kontakt GIFTLINJEN/læge/… i tilfælde af ubehag.
P405: Opbevares under lås.
P410+P412: Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50 °C/122°F.
P501: Indholdet/beholderen bortskaffes i ...Gebrauchsnummern 14814860
4086
EAN/GTINs 4100420040863

Bedømmelser

Tilbage til bedømmelserne

Skriv bedømmelse