WD-40 Specialist HL ROSTLÖSER
 

WD-40
WD-40 Specialist HL ROSTLÖSER

Pris inkl. Moms
eksl. fragt
Ikke tilgængelig

Produktdetaljer

WD-40 Specialist HL ROSTLÖSER

Perfekt supplering til den verdensberømte WD-40 Specialist™ produktserie. Produktet er velegnet til specielle tilfælde af vedligeholdelse, reparatur og pleje. Kommer til anvendelse, når specifiske egenskaber er påkrævet - f.eks. materialkompabilitet, tørsmøring eller også tryk- og temperaturresistens.
Effektiv og pålidelig som man sædvanlig - WD 40.
Den nye WD-40 Specialist™ produktserie besidder naturligvis også over den praktiske WD-40 Smart Straw™ sprayknap mulighed for punktnøjagtig eller storfladet sprayning - alt efter behov.

 

  • GENNEMTRÆNGER HURTIGT RUSTEDE OG KORRODEREDE DELE
  • LØSNER GAMLE FORBINDELSER
  • TIL METALLER, LEGERINGER, GUMMI & PLASTSTOFFER

 

Denne kraftfulde og hurtig virkende rustløser gennemtrænger og skelner fast siddende dele ved samtidig at være vandafvisende til beskyttelse mod korrosion.
Kan anvendes på metal, legeringer, gummi, plastik og de fleste lakerede overflader og tåler temperaturer fra -20°C til +90°C.

 

ANVENDELSESOMRÅDER:
Møtrikker · Låseanordninger · Bolte · Kæde · Lejre · Rør · Værktøj · Beslag


ANVENDELSE:
Ryst dåsen inden brug. Kom godt med spray på de rustede forbindelser og vent nogle minutter. Gentag proceduren ved behov.

Sikkerhedssætninger (GHS)

GHS02: GHS07: GHS09:

Signalord:
Danger

Faresætninger:
H315: Forårsager hudirritation.
H336: Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
H411: Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
H222: Yderst brandfarlig aerosol.
H304: Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
H229: Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning.


Sikkerhedssætninger:
P101: Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
P102: Opbevares utilgængeligt for børn.
P210: Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
P211: Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder.
P251: Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug.
P261: Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
P273: Undgå udledning til miljøet.
P280: Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse
P312: Kontakt GIFTLINJEN/læge/… i tilfælde af ubehag.
P405: Opbevares under lås.
P410: Beskyttes mod sollys.
P412: Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50 °C/122°F.
P501: Indholdet/beholderen bortskaffes i ...Gebrauchsnummern 14486405
49348
Anvendelsesområde Personbil
EAN/GTINs 5032227493483

Bedømmelser

Tilbage til bedømmelserne

Skriv bedømmelse