WD-40 Specialist PTFE SCHMIERSPRAY
 

WD-40
WD-40 Specialist PTFE SCHMIERSPRAY

Pris inkl. Moms
eksl. fragt
Ikke tilgængelig

Produktdetaljer

WD-40 Specialist PTFE SCHMIERSPRAY

Perfekt supplering til den verdensberømte WD-40 Specialist™ produktserie. Produktet er velegnet til specielle tilfælde af vedligeholdelse, reparatur og pleje. Kommer til anvendelse, når specifiske egenskaber er påkrævet - f.eks. materialkompabilitet, tørsmøring eller også tryk- og temperaturresistens.
Effektiv og pålidelig som man sædvanlig - WD 40.
Den nye WD-40 Specialist™ produktserie besidder naturligvis også over den praktiske WD-40 Smart Straw™ sprayknap mulighed for punktnøjagtig eller storfladet sprayning - alt efter behov.

  • SMØRER & BESKYTTER
  • FORLÆNGER LEVETIDEN AF VÆRKTØJ & APPARATER
  • TIL METALLER, GLAS, VINYL, PLAST & GUMMI

 

Denne spray indeholder fastsmørestoffet PTFE for forbedrede glide- og antiklumpningsegenskaber. Den forblivende oliesmørefilm reducerer gnidning og slid og forlænger holdbarheden af værktøj og apparater.
Produktet kan anvendes på metal, glas, vinyl, gummi og plast ot tåler temperaturer fra -20°C til +100°C.

 

ANVENDELSESOMRÅDER:
Aksler · Hydraulik · Værktøj · Tandhjule · Præcisionsværktøj · Bøsninger · Løbeskinner · Ståltov


ANVENDELSE:
Ryst dåsen inden brug. Kom direkte på den behandlende overflade for smøring og beskyttelse.

Sikkerhedssætninger (GHS)

GHS02: GHS07: GHS09:

Signalord:
Danger

Faresætninger:
H315: Forårsager hudirritation.
H336: Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
H411: Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
H222: Yderst brandfarlig aerosol.
H304: Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
H229: Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning.


Sikkerhedssætninger:
P101: Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
P102: Opbevares utilgængeligt for børn.
P210: Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
P211: Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder.
P251: Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug.
P261: Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
P273: Undgå udledning til miljøet.
P280: Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse
P312: Kontakt GIFTLINJEN/læge/… i tilfælde af ubehag.
P405: Opbevares under lås.
P410: Beskyttes mod sollys.
P412: Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50 °C/122°F.
P501: Indholdet/beholderen bortskaffes i ...Gebrauchsnummern 14486409
49396
Anvendelsesområde Personbil
EAN/GTINs 5032227493964

Bedømmelser

Tilbage til bedømmelserne

Skriv bedømmelse