WD-40 Specialist TROCKEN PTFE
 

WD-40
WD-40 Specialist TROCKEN PTFE

400 ml Dunk
kr. 106,84

kr. 267,10 per Liter

Pris inkl. Moms
eksl. fragt
Klar til levering

Produktdetaljer

WD-40 Specialist TROCKEN PTFE

Perfekt supplering til den verdensberømte WD-40 Specialist™ produktserie. Produktet er velegnet til specielle tilfælde af vedligeholdelse, reparatur og pleje. Kommer til anvendelse, når specifiske egenskaber er påkrævet - f.eks. materialkompabilitet, tørsmøring eller også tryk- og temperaturresistens.
Effektiv og pålidelig som man sædvanlig - WD 40.
Den nye WD-40 Specialist™ produktserie besidder naturligvis også over den praktiske WD-40 Smart Straw™ sprayknap mulighed for punktnøjagtig eller storfladet sprayning - alt efter behov.


  • REDUCERER GNIDNING & SLID
  • HURTIGTØRRENDE, HØJ TEMPERATURRESISTENS
  • TIL ALLE METALLER, PLASTSTOFFER & GLAS

 

Denne spray indeholder fastsmørestoffet PTFE til forbedrede smøregenskaber også ved høje temperatur og højtryk. Efterlader en klar tørsmørefilm som ikke tiltrækker hverken støv, snavs eller olie. Ud over det een fremragende glide- og antiklumpningsmiddel.
Produktet kan anvendes på metaller, plaststoffer eller glas og tåler temperaturer fra -20°C til +250°C.

 

ANVENDELSESOMRÅDER:
Boremaskiner · Værktøj · Dør- og vindeføringer · Låseanordninger · Valser · Kæder & kabler · Hængsler · Termoplast


ANVENDELSE:
Ryst dåsen inden brug. Kom direkte på den behandlende overflade til smøring og beskyttelse. Tørrer efter få sekunder.

Sikkerhedssætninger (GHS)

GHS02: GHS07: GHS09:

Signalord:
Danger

Faresætninger:
H315: Forårsager hudirritation.
H336: Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
H411: Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
H222: Yderst brandfarlig aerosol.
H304: Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
H229: Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning.


Sikkerhedssætninger:
P101: Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
P102: Opbevares utilgængeligt for børn.
P210: Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
P211: Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder.
P251: Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug.
P261: Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
P273: Undgå udledning til miljøet.
P312: Kontakt GIFTLINJEN/læge/… i tilfælde af ubehag.
P405: Opbevares under lås.
P410: Beskyttes mod sollys.
P412: Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50 °C/122°F.
P501: Indholdet/beholderen bortskaffes i ...Gebrauchsnummern 14486408
49394
Anvendelsesområde Personbil
EAN/GTINs 5032227493940

Bedømmelser

Tilbage til bedømmelserne

Skriv bedømmelse