WD-40 Specialist UNIVERSALREINIGER
 

WD-40
WD-40 Specialist UNIVERSALREINIGER

Pris inkl. Moms
eksl. fragt
Ikke tilgængelig

Produktdetaljer

WD-40 Specialist UNIVERSALREINIGER

Perfekt supplering til den verdensberømte WD-40 Specialist™ produktserie. Produktet er velegnet til specielle tilfælde af vedligeholdelse, reparatur og pleje. Kommer til anvendelse, når specifiske egenskaber er påkrævet - f.eks. materialkompabilitet, tørsmøring eller også tryk- og temperaturresistens.
Effektiv og pålidelig som man sædvanlig - WD 40.
Den nye WD-40 Specialist™ produktserie besidder naturligvis også over den praktiske WD-40 Smart Straw™ sprayknap mulighed for punktnøjagtig eller storfladet sprayning - alt efter behov.


  • VIRKER MED DET SAMME
  • NEM AFVASKBAR - EFTERLADER INGEN RESTERLEICHT
  • FJERNER OLIE, FEDT OG FORURENINGER

 

Denne hurtig virkende opløsningsmiddelrens fjerner fedt, olie og forureninger uden at efterlade rester. Virker direkte og kan nem afvaskes.
Produktet kan anvendes på de fleste overflader og er yderst velegnet til metaller, afsugningsanordninger og gulvbelægninger.

 

ANVENDELSESOMRÅDER:
Motorer · Værktøjer · Arbejdsoverflader · Skibsudstyr · Løfteanordninger · Afsugningsanordninger · Trykpresser · Gulvbelægning · Industrimaskiner


ANVENDELSE:
Ryst dåsen inden brug. Spray med 15 - 30 cm afstand. Vent 30 sekunden aftør  med en klude eller svamp. Hvis nødvendigt, gentag proceduren. Test overfladen inden brug ved anvendelse på belægninger eller gummi.

Sikkerhedssætninger (GHS)

GHS02: GHS07:

Signalord:
Danger

Faresætninger:
H336: Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
H222: Yderst brandfarlig aerosol.
H304: Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
H229: Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning.


Sikkerhedssætninger:
P101: Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
P102: Opbevares utilgængeligt for børn.
P210: Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
P211: Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder.
P251: Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug.
P261: Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
P271: Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning.
P312: Kontakt GIFTLINJEN/læge/… i tilfælde af ubehag.
P405: Opbevares under lås.
P410: Beskyttes mod sollys.
P412: Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50 °C/122°F.
P501: Indholdet/beholderen bortskaffes i ...Gebrauchsnummern 14486410
49392
Anvendelsesområde Personbil
EAN/GTINs 5032227493926

Bedømmelser

Tilbage til bedømmelserne

Skriv bedømmelse