WD-40

Pris inkl. Moms
eksl. fragt
Ikke tilgængelig

Produktdetaljer

WD-40 multifunktionsprodukt

WD-40 med 5-gangs virke-formulering:

1. Renser og beskytter

Løsner hårdnakkede forureninger, olie-, fedt- og klæberester og sørger for nem fjerning. Efterlader en plejende beskyttelsesoverflade.

2. Fjerne hviner

Til optimal funktion af bevægelige dele, fjerner og forhindrer hviner. Uden silikone, derfor ingen forklæbninger.

3. Løsner rustede dele og fastsiddende mekanik

Gennemtrænger rustoverflader, løsner hurtigt gamle metaldele, skruer og møtrikker.

4. Beskytter mod korrosion

Efterlader en tynd beskyttelsesfilm, som forhindrer dannelse af fugt og rust på metaldele

5. Udelukker fugt

Holder elektriske og elektroniske mekanismer fri fra fugt og forhindrer krybestrøm

 

WD-40 er fri fra silikone, harpiks og PTFE. Gennemtrænger rustlag, løser fast siddende mekanikdele og gamle køretøjs- eller maskinedele. Fjerne hårdnakket snavs, udelukker fugt fra elektriske kontakter og forhindre krybestrøm. Ud over det efterlade WD-40 en tynd beskyttelsesfilm, som forhindrer dannelse af fugt og rust på metaldele.

 

Det kører som smørt – med WD-40
Mangfoldig: Til værksteder og industri/håndværk er WD-40 den ideale allroundtalent til rensning, vedligeholdelse, pleje og reparatur af værktøj, apparater, maskiner, køretøjer og alle slags anlæg.
Praktisk: Ved rensning og vedligeholdelse af stærk forurende værktøjer og apparater beskytter WD-40 mod fugt og korrosion.
Punktnøjagtig: Fin doserbar med Smart StrawTM - f.eks. til funktionssikring af låsecylindre, låseanordninger og dørhængsler.
Kraftfuld: WD-40 löst nicht nur festsitzende oder angerostete Schrauben, Bolzen, Ventile, Gelenkstücke und andere mechanische Teile. WD-40 löst auch hartnäckigen Schmutz, Öl- und Fettreste sowie Teer.
Wirksam: WD-40 efterlader en tynd og langtidsvirkende beskyttelsesfilm, som forhindrer dannelse af fugt og korrosion på montagedele.
Tidsparende: Takket være den store kapillarvirkning virker WD-40 hurtigt og sparer tid og arbejdsbyrde ved rensning, pleje og montage.

 

Fysikalske kendetegn:
Udseende: Klar eller svagt uklar
Farve: Lysebrun
Lugt: Karakteristisk
Kinematisk viskositet: 2,5 cSt ved +40 °C
Flammepunkt (minimum): Ved lukket beholder +43 ºC
Lagvægt: 0,004 g/cm2
Lagtykkelse: 49,5 μm
Anvendelsestemperatur: -50 ºC til +150 ºC
Kogepunkt: +176 °C bei 760 mmHg
Flydepunkt: < -66 °C
Flygtige organiske forbindelser (VOC):
66,92 % (aerosol), 68,98 % (kanistervare)
Rækkeevne: 15 – 26 m2/liter
Dielektrisk stabilitet: 43.000 volt
Opløselighed: Ikke opløselig i vand

 

Verdensberømt
Mærket WD-40 har stået sin prøvet med mange millioner solte enheder i industri, håndværk og mange andre anvendelsesområder i over 50 år. WD-40 står for kvalitet og mangfoldhighed og bliver også gerne brugt til hobby og hushold. Har man brugt WD-40 en gang, bruger men det altid igen - og anbefaler det til andre.

Sikkerhedssætninger (GHS)

GHS02: GHS07:

Signalord:
Danger

Faresætninger:
H336: Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
H222: Yderst brandfarlig aerosol.
H229: Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning.


Sikkerhedssætninger:
P101: Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
P102: Opbevares utilgængeligt for børn.
P210: Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
P211: Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder.
P251: Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug.
P271: Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning.
P301: I TILFÆLDE AF INDTAGELSE:
P310: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/…
P331: Fremkald IKKE opkastning.
P312: Kontakt GIFTLINJEN/læge/… i tilfælde af ubehag.
P405: Opbevares under lås.
P501: Indholdet/beholderen bortskaffes i ...Gebrauchsnummern 14486400
49004
Anvendelsesområde Personbil
EAN/GTINs 5032277490048

Bedømmelser

Tilbage til bedømmelserne

Skriv bedømmelse