ATF Dex/Merc

VALVOLINE
ATF Dex/Merc

Pris inkl. Moms
eksl. fragt
Klar til levering

1 l Dunk   kr. 92,37 per Liter
kr. 92,37
20 l Kanister   kr. 44,92 per Liter
kr. 898,41

Produktdetaljer

ATF Dex/Merc

Sikkerhedssætninger (GHS)

Faresætninger:
H304: Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
H317: Kan forårsage allergisk hudreaktion.
H400: Meget giftig for vandlevende organismer.
H410: Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
H411: Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
H412: Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.


Sikkerhedssætninger:
P101: Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
P102: Opbevares utilgængeligt for børn.
P103: Læs etiketten før brug.
P273: Undgå udledning til miljøet.
P501: Indholdet/beholderen bortskaffes i ...Gebrauchsnummern 15287055
15287056
866912
866913
Karakteristika Automatgearolie
EAN/GTINs 8710941019673
8710941019666

Bedømmelser

Tilbage til bedømmelserne

Skriv bedømmelse