ATF Pro 236.15

VALVOLINE
ATF Pro 236.15

Pris inkl. Moms
eksl. fragt
Klar til levering

1 l Dunk   kr. 109,80 per Liter
Mindsteordre: 12
kr. 109,80
1 l Dunk   kr. 140,21 per Liter
kr. 140,21

Produktdetaljer

ATF Pro 236.15

Sikkerhedssætninger (GHS)

GHS08: GHS09:

Faresætninger:
H302: Farlig ved indtagelse.
H304: Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
H314: Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader.
H317: Kan forårsage allergisk hudreaktion.
H318: Forårsager alvorlig øjenskade.
H400: Meget giftig for vandlevende organismer.
H410: Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
H412: Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.


Sikkerhedssætninger:
P301: I TILFÆLDE AF INDTAGELSE:
P310: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/…
P331: Fremkald IKKE opkastning.
P405: Opbevares under lås.
P501: Indholdet/beholderen bortskaffes i ...Gebrauchsnummern 15287053
866881
Specifikationer MB 236.15
Karakteristika Automatgearolie
EAN/GTINs 8710941019512

Bedømmelser

Tilbage til bedømmelserne

Skriv bedømmelse