VALVOLINE

Pris inkl. Moms
eksl. fragt
Klar til levering

1 l Dunk   kr. 77,13 per Liter
Mindsteordre: 12
kr. 77,13
1 l Dunk   kr. 108,10 per Liter
kr. 108,10
5 l Kande   kr. 74,69 per Liter
kr. 373,45
20 l Kanister   kr. 60,44 per Liter
kr. 1.208,73
60 l Fad   kr. 58,15 per Liter
kr. 3.488,96
208 l Fad   kr. 52,06 per Liter
kr. 10.828,46

Produktdetaljer

Sikkerhedssætninger (GHS)

Faresætninger:
H304: Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
H317: Kan forårsage allergisk hudreaktion.
H319: Forårsager alvorlig øjenirritation.
H400: Meget giftig for vandlevende organismer.
H410: Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
H411: Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
H412: Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.


Sikkerhedssætninger:
P101: Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
P102: Opbevares utilgængeligt for børn.
P103: Læs etiketten før brug.
P273: Undgå udledning til miljøet.
P501: Indholdet/beholderen bortskaffes i ...Gebrauchsnummern 15287042
15287043
15287044
15287045
15287046
866885
866886
866887
866888
867092
Karakteristika Automatgearolie
EAN/GTINs 8710941019550
8710941019574
8710941019543
8710941020235
8710941019567

Bedømmelser

Tilbage til bedømmelserne

Skriv bedømmelse